Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

V-ŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
pro prodej ebooků (elektronických knih) a online kurzů

I. Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též uváděné jen zkratkou „VOP“) plat pro
  nákup ebooků (elektronických knih) a online kurzů či služeb (dále vše společně označováno i
  jako „digitální obsah“ nebo „produkty“) přes webové rozhraní https://hankaformankova.cz
 2. Nákup produktů probíhá na základě Kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a
  Kupujícím. Proces uzavírání Kupní smlouvy je podrobně popsán v čl. III. VOP. Tyto VOP jsou
  dokumentem, který je nedílnou součást Kupní smlouvy a podrobně uvádí a vysvětluje práva
  a povinnost obou stran kupní smlouvy, tedy Kupujícího i Prodávajícího. Ujednání, která jsou
  v Kupní smlouvě odlišná od ustanovení VOP, mají přednost (tedy text Kupní smlouvy je nad
  textem VOP). VOP řeší i některé další otázky, které s nákupem digitálního obsahu nebo
  s užíváním internetových stránek www.hankaformankova.cz
  souvisí.
 3. VOP obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici ještě před tím, než produkt
  koupíte. Prosím, přečtěte si VOP pečlivě a v případě, že k nim budete mít připomínky či
  dotazy, kontaktujte mě ještě před objednáním produktu. Kontakty naleznete v čl. II. VOP.
  Tím, že kliknete na tlačítko „Objednat“, mi totž dáváte signál, že jste VOP viděli, četli a
  souhlasíte s takovým průběhem obchodu a spolupráce, jaký zde popisuji.
 4. Ve VOP máte k dispozici všechny podstatné informace. Pro rychlejší orientaci je tu obsah:

Obsah VOP:
I. Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek
II. Důležité pojmy (defnicee
III. Objednávka a uzavření Kupní smlouvy
IV. Cena produktů a platba
V. Dodací podmínky
VI. Údaje o funkčnost digitálního obsahu a jeho součinnost s hardwarem a
softwarem a ochrana autorských práv
VII. Odstoupení od Kupní smlouvy
VIII. Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád
IX. Vyřizování stžnost, řešení spotřebitelských sporů
X. Závěrečná ustanovení

II. Důležité pojmy (defnice)

 1. PRODÁVAJÍCÍ.
  Prodávajícím je: Hana Formánková
  IČ: 69757623
  DIČ: CZ 6655161238
  S místem podnikání: Trávníky 67, Rosice, 66501
  Zapsaný v živnostenském rejstříku
  Kontaktní telefon: 723628645
  Adresa pro doručování elektronické pošty: hana.formankova@email.cz
 2. KUPUJÍCÍ. Kupující je ten, kdo prostřednictvím webového rozhraní
  http://www.hankaformankova.cz uzavře se mnou jako Prodávajícím
  Kupní smlouvu, a tm koupí některý z produktů. Kupujícím může být podnikatel (podnikající
  fyzická osoba – OSVČ anebo právnická osoba, např. s.r.o. nebo akciová společnost) anebo
  spotřebitel.
 3. SPOTŘEBITEL. Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci
  své podnikatelské činnost nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická
  osoba a do objednávky uvedete IČO, budu mít zato, že Kupní smlouvu uzavíráte jako
  podnikatel, a ne jako spotřebitel.
 4. SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA. Je to Kupní smlouva, ve které jako Kupující vystupuje
  spotřebitel. Podle platných zákonů je spotřebitel více chráněn než Kupující, který není
  spotřebitelem. Současně má prodávající i více povinnost vůči spotřebiteli než vůči jinému
  Kupujícímu a je povinen poskytnout spotřebiteli informace stanovené jak občanským
  zákoníkem, tak zákonem na ochranu spotřebitele. Je-li Kupujícím jiná osoba než spotřebitel,
  neužijí se ta ustanovení VOP, která slouží výhradně pro ochranu spotřebitele.
 5. SMLOUVA UZAVŘENÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM. Je to taková Kupní smlouva, která je
  uzavřena prostřednictvím PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU, tj. je uzavřena, aniž by se
  Prodávající a Kupující museli osobně potkat, protože ji uzavírají přes webové rozhraní nebo
  prostřednictvím mailové komunikace, telefonicky nebo s využitím obdobných komunikačních
  prostředků. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady
  na internetové připojení a telefonní hovory) si hradíte sami a neliší se od běžné sazby
  účtované vaším operátorem, resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním
  objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.
 6. ROZHODNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY. Jsou to platné právní předpisy, kterými se řídí vztah mezi
  Kupujícím a Prodávajícím. Jde zejména o zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též
  jen „NOZ“) a v případech, kdy je Kupujícím spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o
  ochraně spotřebitele.

III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Kupující objednává produkty přes webové rozhraní, tj. skrze automatický objednávkový
  systém, odesláním vyplněného objednávkového formuláře.
 2. POPIS PRODUKTŮ. Na webovém rozhraní je uveden podrobný popis nabízených produktů
  včetně uvedení toho, co obsahují, komu jsou určeny, co Kupujícímu mohou přinést a v jakém
  formátu je poskytovány, případně, zda jsou pro jejich efektivní používání a absolvování nutné
  ještě nějaké další podmínky. Je zde i podrobný popis bonusů, které jsou k jednotlivým
  produktům poskytnuty. Veškeré prezentace uvedené na webovém rozhraní jsou
  informativního charakteru. Jako Prodávající nejsem povinna uzavřít Kupní smlouvu ohledně
  těchto produktů. Ustanovení § 1732 odst. 2. NOZ se nepoužije.
 3. OBJEDNÁNÍ PRODUKTŮ. Pro objednání produktů přes webové rozhraní slouží
  objednávkový formulář, kde jako Kupující vyplníte vaše jméno, příjmení nebo firmu, adresu,
  email, telefonní číslo, u podnikatelů IČ, případně DIČ, a zvolíte způsob úhrady a vyberete
  označením (zakliknutím) vybraný produkt nebo produkty.
  Před odesláním objednávky vám je umožněno zkontrolovat a měnit údaje vložené do
  objednávkového formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalost.
  Objednávku odešlete kliknutím na tlačítko „Objednat“.
  O obdržení objednávky vás budu informovat mailem zaslaným na vaši elektronickou adresu,
  kterou jste zadali v objednávce. Informace o obdržení objednávky je zasílána automaticky.
  Není-li v potvrzení uvedeno, že objednávku přijímám, zašlu vám informaci o přijet
  objednávky v následném mailu. Do okamžiku, než je vám doručeno potvrzení o přijet vaší
  objednávky, je možné telefonicky nebo mailem (na adresu uvedenou v čl. II. VOP)
  objednávku zrušit. Doručením potvrzení o přijet objednávky na vaši elektronickou adresu
  uvedenou v objednávce je Kupní smlouva uzavřena.
  V pochybnostech vás mohu kontaktovat za účelem ověření pravost objednávky a nepodaří-li
  se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou
  objednávkou se nadále nezabývám.
 4. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce. Smlouva se uzavírá v elektronické podobě, tvoří
  ji vaše objednávka, její přijet z mé strany a tyto VOP. Smlouvu archivuji v elektronické
  podobě, není přístupná.

IV.Cena produktů a platba

 1. CENA PRODUKTŮ. Na webovém rozhraní je vždy uvedena i aktuálně platná cena
  jednotlivých produktů. Cena je platná po celou dobu, kdy je na webovém rozhraní uvedena.
  Pokud je uvedena akční cena, je spolu s tím uvedeno i za jakých podmínek a do jaké doby
  akční cena plat. Vzhledem k charakteru produktů nevznikají žádné náklady na dopravu a ani
  další náklady spojené s jeho dodáním. Kalkulovaná cena uvedená v souhrnu objednávky (tj.
  předtím než kliknete na tlačítko „Objednat“) je proto již konečnou cenou.
 2. Sjednanou kupní cenou je cena uvedená u produktu v okamžiku odeslání vaší objednávky
  (uvedená v odeslaném objednávkovém formuláři). Pokud by došlo ke zjevné chybě při
  uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání
  ceny) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Kupní smlouvy, pak nejsem povinna vám za
  takovou zjevně chybnou cenu produkt dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému
  potvrzení o přijet objednávky. V případě, že by již došlo z vaší strany i k úhradě této zjevně
  chybné ceny, jsem oprávněna od Kupní smlouvy odstoupit. Dojde-li ke změně kupní ceny
  v době mezi odesláním vaší objednávky a jejím potvrzením z mé strany, plat kupní cena
  platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě.
 3. Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsem povinna vám produkty dodat až po
  úplném zaplacení sjednané kupní ceny.
 4. ZPŮSOB PLATBY. Kupní cenu je možné uhradit následujícími způsoby:
 • Bezhotovostně bankovním převodem na můj účet (platba trvá většinou 1 – 2 pracovní dny):
  pokyny k platbě, v podobě zálohové faktury, obdržíte v mailu potvrzujícím přijet objednávky.
  Při platbě, prosím, nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba
  rychle spárována a produkt co nejdříve dodán.
 • Bezhotovostně platebními kartami VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro (platba se
  provede ihned).
 • Online bankovním převodem (platba se provede ihned).
  Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnost GOPAYs.r.o., která poskytuje
  zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a onlinebankovních převodů. Čísla
  platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickémubankovnictví zadáváte pomocí
  zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnost GOPAY s.r.o.
  Případné další způsoby platby budou uvedeny na webovém rozhraní nebo mohou být mezi
  námi výslovně dohodnuty. Kupní cena se hradí v korunách českých. V případě objednávek ze
  zahraničí se kupní cena hradí v Eurech.
 1. SPLATNOST KUPNÍ CENY.
  V případě bezhotovostního převodu je kupní cena splatná do 10 dnů od potvrzení přijet
  objednávky. Datum splatnost je uvedené v pokynech k platbě, v zálohové faktuře. Kupní
  cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na můj bankovní účet.
  Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije.
  E-book ani on-line kurzy není možné hradit formou splátkového kalendáře.

V. Dodací podmínky

 1. ZPŮSOB DODÁNÍ Při koupi e-booku bude digitální obsah ve formátu pdf nebo obdobném
  dodán po zaplacení kupní ceny na e-mail jako příloha e-mailové zprávy nebo zasláním
  odkazu, na kterém je obsah možno stáhnout či otevřít. Při koupi on-line kurzu vám po
  uhrazení ceny bude vytvořen uživatelský účet na webovém rozhraní a budou vygenerovány a
  na elektronickou adresu uvedenou v objednávce zaslány přístupové údaje k vašemu
  uživatelskému účtu (podmínky užívání jsou uvedeny v čl. VI těchto VOP). V případě, že je pro
  všechny přihlášené kurz otevírán ve stejný den, obdržíte po zaplacení přístupové údaje
  v předem ohlášený den. Po přihlášení s využitím přístupových údajů vám bude digitální
  obsah (on-line kurz) dodán zpřístupněním členské sekce. Je-li to s ohledem na návaznost
  obsahu efektivní, budou vám jednotlivé lekce zpřístupňovány postupně, dle harmonogramu
  uvedeného na „nástěnce“ členské sekce on-line kurzu.
 2. DODACÍ LHŮTA. E-book a on-line kurz bude dodán do 3 pracovních dnů poté, kdy bude
  platba připsána na můj bankovní účet.
 3. Po dodání e-booku si prosím co nejdříve zkontrolujte funkčnost a dostupnost obsahu a
  zjistíte-li nedostatky nebo vady, kontaktujte mě prosím, abych mohla provést nápravu.
  Podrobnost jsou uvedeny v čl. VIII těchto VOP.
 4. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnost, abyste měli k dispozici hardwarové a
  softwarové vybavení umožňující zejména otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu pdf
  (podrobnost obsahuje čl. VI. VOP).

VI. Údaje o funkčnost digitálního obsahu a jeho součinnost s hardwarem a
softwarem a ochrana autorských práv

 1. Digitální obsah zasíláme pouze vám, jako Kupujícímu, na vaši elektronickou adresu,
  případně zpřístupněním adresy webové stránky, kde je obsah umístěn. Digitální obsah
  vyžaduje k plné funkčnost, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení
  umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu .doc a pdf. K přehrání obsahu v online
  kurzu ve členské sekci je nutné se přihlásit do vašeho uživatelského účtu zadáním
  přístupových údajů. Obsah přehrajete s pomocí internetového prohlížeče podporující audio
  přehrávání. Software musí obsahovat obvyklé zvukové kodeky. Pro on-line přehrávání
  obsahu je nezbytné, abyste byli připojeni k sít internet s dostatečnou rychlost připojení.
  Dále je nutné, aby váš hardware umožňoval zvukový výstup. Neodpovídám za nedostupnost
  obsahu v případě nefunkčnost či pomalé rychlost vašeho internetového připojení. Může se
  stát, že je obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků
  serveru. Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.
 2. Produkty jsou vytvořeny s využitím mých znalost a zkušenost a roků praxe. Jedná se o
  návody a doporučení a záleží jen na vás, jak je v praxi použijete a jakou péči a úsilí budete
  věnovat uvádění těchto informací do praxe. Proto nemohu odpovídat za to, jakých
  konkrétních výsledků na základě produktů sami dosáhnete. Produkty nenahrazují osobní
  konzultaci. Digitální obsah je chráněn autorským právem a není možné jej bez mého
  předchozího výslovného písemného souhlasu dále šířit nebo umožnit jeho užit dalším
  osobám. Porušení autorských práv je postižitelné nejen podle autorského zákona, ale může
  jít i o trestný čin.
 3. UŽIVATELSKÝ ÚČET. Po zakoupení on-line kurzu obdržíte po úhradě ceny přístupové údaje
  k přihlášení do vašeho uživatelského účtu, tak jak je uvedeno v část o dodacích podmínkách
  (čl. V. VOP). Zavazujete se dodržovat mlčenlivost o přístupových údajích a neumožnit jejich
  použit třetím osobám. Jako Kupující se rovněž zavazujete udržovat vaše údaje uvedené
  v uživatelském účtu aktuální a pravdivé. V případě závažného porušení vašich povinnost
  vyplývajících ze Smlouvy nebo těchto VOP jsem oprávněna vám uživatelský účet
  znepřístupnit či zrušit. Rovněž tak v případě porušení vašich povinnost týkajících se ochrany
  autorských práv.

VII. Odstoupení od kupní smlouvy

 1. Ze zákona může spotřebitel od smlouvy uzavřené distančním způsobem zpravidla
  odstoupit bez udání důvodů ve 14denní lhůtě od uzavření kupní smlouvy. V takovém
  případě mě prosím o uplatnění garance spokojenost informujte elektronicky na
  napis@veronikamasinova.cz nebo písemně na adresu uvedenou v úvodu těchto VOP.
  V informaci uveďte, že využíváte právo ve 14denní lhůtě odstoupit od Kupní smlouvy v rámci
  garance spokojenost a přiložte prosím pokud možno i doklad o koupi produktu nebo sdělte
  aspoň datum nákupu, vaše identifikační údaje a údaj o tom, jaký produkt jste zakoupili.
  Odstoupit (využit garanci spokojenost) lze jednoduše i vyplněním formuláře, který naleznete
  zde. V případě použit vzorového formuláře vám bez zbytečného odkladu potvrdím jeho
  přijet. Odstoupení nemusíte nijak odůvodňovat.
 2. Uplatnění garance spokojenost formou podle předchozího odstavce ve 14 denní lhůtě
  znamená, že musí být odstoupení od Kupní smlouvy odesláno mailem na
  napis@veronikamasinova.cz nebo odesláno poštou na moji adresu uvedenou v čl. II. odst. 1
  VOP.
 3. Jako Kupující můžete od Kupní smlouvy odstoupit i v dalších případech stanovených
  zákonem nebo Kupní smlouvou a VOP, zejména v případě vadného plnění (článek VIII. VOP).
  Jako Prodávající jsem oprávněna od Kupní smlouvy odstoupit v případě podstatného
  porušení vašich povinnost z Kupní smlouvy, zejména v případě, kdy by došlo
  k neoprávněným zásahům do webového rozhraní, porušení autorských práv a v dalších
  případech stanovených zákonem. Pokud by ze strany Kupujícího nedošlo k úhradě kupní
  ceny ani ve lhůtě 10 dní po splatnost, Kupní smlouva se uplynutím této lhůty ruší. V případě
  odstoupení od smlouvy jsem oprávněna vám okamžitě zrušit přístup do členské sekce.
 4. Je-li Vám společně s produktem poskytnut dárek, bonus, je darovací smlouva mezi námi
  uzavřená s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Kupní smlouvy z vaší strany
  bez uvedení důvodů, pozbývá darovací smlouva účinnost a jste povinni mi poskytnutý dárek
  nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vrátit. Veškeré dárky a bonusy jsou zasílány
  či zpřístupněny až po úhradě kupní ceny, není-li na webovém rozhraní uvedeno, že jsou
  posílány až po uplynut lhůty garance spokojenost.
 5. Je-li předmětem kupní smlouvy dodání digitálního obsahu, klient uděluje výslovný souhlas,
  aby mu byl digitální obsah dodán před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a
  současně bere na vědomí, že v tomto případě nemá právo na odstoupení od smlouvy (§
  1837 písm. l NOZ).

VIII. Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád

 1. Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právními předpisy, zejména
  ustanoveními § 2099 až 2112 a § 2165 až 2174 NOZ.
 2. Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 a § 2161 až 2164 NOZ.
 3. Jako Prodávající vám odpovídám, že produkt při převzetí nemá vady. Jste-li spotřebitelem,
  pak v případě, že se vada projeví do 6 měsíců od převzetí, má se za to, že produkt byl vadný
  již při převzetí. Jste-li spotřebitelem, odpovídám i za to, že se vady nevyskytnou v záruční
  době, která činí 24 měsíců od převzetí produktu.
 4. V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit nebo v případě opakovaného výskytu vady
  nebo výskytu většího počtu vad máte právo požadovat výměnu produktu za nový anebo od
  Kupní smlouvy odstoupit. V případě, že neodstoupíte od smlouvy nebo neuplatníte právo na
  dodání nového produktu bez vad, můžete požadovat přiměřenou slevu. Přiměřenou slevu
  můžete žádat i v případě, že bych nebyla schopna vám nový produkt bez vad dodat, stejně
  tak i v případě, že bych nezjednala nápravu v přiměřené době nebo že by vám zjednání
  nápravy působilo značné obtíže. Vzhledem k charakteru produktu přichází v úvahu jako vada
  nedostupnost část obsahu, popřípadě chybějící nebo nečitelná část.
 5. Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud byste před převzetím produktu věděli, že
  produkt má vadu, anebo byste vadu sami způsobili. Záruka a nároky z odpovědnost za vady
  se nevztahují na vady způsobené nesprávným užíváním nebo uložením produktu.
 6. Pokud vám nebyl produkt (resp. u online kurzu přístupové údaje) dodán v dodací lhůtě,
  prosím, zkontrolujte nejprve složky „hromadná pošta“ nebo spam. Pokud ani tam produkt
  (přístupové údaje) nenaleznete, uplatněte reklamaci dle následujícího odstavce.
 7. Reklamaci u mě uplatněte bez zbytečného odkladu po zjištění vad. Reklamaci můžete
  uplatnit mailem na elektronickou adresu napis@veronikamasinova.cz nebo zaslat písemně
  na adresu uvedenou v čl. II VOP. Uvítám, pokud k reklamaci přiložíte i fakturu či jiný doklad
  o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. Reklamaci vyřídím bez
  zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně nedohodneme jinak. O
  uplatnění a vyřízení reklamace vám poskytnu písemné potvrzení, jste-li spotřebitel.

IX. Vyřizování stížnost, řešení spotřebitelských sporů

 1. Máte-li k uzavřené Kupní smlouvě, jejímu plnění či mojí činnost nějakou stížnost,
  kontaktujte mě prosím na adrese uvedené v čl. II. VOP nebo na elektronické adrese
  napis@veronikamasinova.cz.
 2. Podnikám na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný
  živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká
  obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro
  ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.
 3. Pokud mezi mnou jako prodávajícím a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má
  spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona
  č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnost k
  mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz
  Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou
  komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 4. Uvádím, že nejsem vázána žádnými kodexy chování (§ 1826 odst. 1 písm. e) NOZ).

X. Závěrečná ustanovení

 1. Kupní smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinnost Prodávajícího a
  Kupujícího ze smlouvy vyplývající.
 2. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem, který naleznete na
  webovém rozhraní.
 3. Vezměte prosím na vědomí, že jsem oprávněna tyto VOP jednostranně měnit, pro
  Kupujícího však vždy plat text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání
  objednávky.
 4. Tyto VOP jsou účinné od 18.3.2018.

Obchodní podmínky

Ochrana osobních údajů
© 2020 hanka.formankova.cz

Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Rozumím

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru