Obchodní podmínky

Obchodní podmínky
VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
pro prodej ebooků (elektronických knih) a online kurzů

I. Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též uváděné jen zkratkou „VOP“) plat pro
nákup ebooků (elektronických knih) a online kurzů či služeb (dále vše společně označováno i
jako „digitální obsah“ nebo „produkty“) přes webové rozhraní http://www.malujemeshankou.cz
2. Nákup produktů probíhá na základě Kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a
Kupujícím. Proces uzavírání Kupní smlouvy je podrobně popsán v čl. III. VOP. Tyto VOP jsou
dokumentem, který je nedílnou součást Kupní smlouvy a podrobně uvádí a vysvětluje práva
a povinnost obou stran kupní smlouvy, tedy Kupujícího i Prodávajícího. Ujednání, která jsou
v Kupní smlouvě odlišná od ustanovení VOP, mají přednost (tedy text Kupní smlouvy je nad
textem VOP). VOP řeší i některé další otázky, které s nákupem digitálního obsahu nebo
s užíváním internetových stránek www.hankaformankova.cz
souvisí.
3. VOP obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici ještě před tím, než produkt
koupíte. Prosím, přečtěte si VOP pečlivě a v případě, že k nim budete mít připomínky či
dotazy, kontaktujte mě ještě před objednáním produktu. Kontakty naleznete v čl. II. VOP.
Tím, že kliknete na tlačítko „Objednat“, mi totž dáváte signál, že jste VOP viděli, četli a
souhlasíte s takovým průběhem obchodu a spolupráce, jaký zde popisuji.
4. Ve VOP máte k dispozici všechny podstatné informace. Pro rychlejší orientaci je tu obsah:

Obsah VOP:
I. Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek
II. Důležité pojmy (defnicee
III. Objednávka a uzavření Kupní smlouvy
IV. Cena produktů a platba
V. Dodací podmínky
VI. Údaje o funkčnost digitálního obsahu a jeho součinnost s hardwarem a
softwarem a ochrana autorských práv
VII. Odstoupení od Kupní smlouvy
VIII. Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád
IX. Vyřizování stžnost, řešení spotřebitelských sporů
X. Závěrečná ustanovení

II. Důležité pojmy (defnice)

1. PRODÁVAJÍCÍ.
Prodávajícím je: Hana Formánková
IČ: 69757623
DIČ: CZ 6655161238
S místem podnikání: Trávníky 67, Rosice, 66501
Zapsaný v živnostenském rejstříku
Kontaktní telefon: 723628645
Adresa pro doručování elektronické pošty: hana.formankova@email.cz

2. KUPUJÍCÍ. Kupující je ten, kdo prostřednictvím webového rozhraní
http://www.hankaformankova.cz uzavře se mnou jako Prodávajícím
Kupní smlouvu, a tm koupí některý z produktů. Kupujícím může být podnikatel (podnikající
fyzická osoba – OSVČ anebo právnická osoba, např. s.r.o. nebo akciová společnost) anebo
spotřebitel.
3. SPOTŘEBITEL. Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci
své podnikatelské činnost nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická
osoba a do objednávky uvedete IČO, budu mít zato, že Kupní smlouvu uzavíráte jako
podnikatel, a ne jako spotřebitel.
4. SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA. Je to Kupní smlouva, ve které jako Kupující vystupuje
spotřebitel. Podle platných zákonů je spotřebitel více chráněn než Kupující, který není
spotřebitelem. Současně má prodávající i více povinnost vůči spotřebiteli než vůči jinému
Kupujícímu a je povinen poskytnout spotřebiteli informace stanovené jak občanským
zákoníkem, tak zákonem na ochranu spotřebitele. Je-li Kupujícím jiná osoba než spotřebitel,
neužijí se ta ustanovení VOP, která slouží výhradně pro ochranu spotřebitele.
5. SMLOUVA UZAVŘENÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM. Je to taková Kupní smlouva, která je
uzavřena prostřednictvím PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU, tj. je uzavřena, aniž by se
Prodávající a Kupující museli osobně potkat, protože ji uzavírají přes webové rozhraní nebo
prostřednictvím mailové komunikace, telefonicky nebo s využitm obdobných komunikačních
prostředků. Náklady spojené s použitm prostředků komunikace na dálku (zejména náklady
na internetové připojení a telefonní hovory) si hradíte sami a neliší se od běžné sazby
účtované vaším operátorem, resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním
objednávky výslovně souhlasíte s použitm prostředků komunikace na dálku.
6. ROZHODNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY. Jsou to platné právní předpisy, kterými se řídí vztah mezi
Kupujícím a Prodávajícím. Jde zejména o zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též
jen „NOZ“) a v případech, kdy je Kupujícím spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o
ochraně spotřebitele.

III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Kupující objednává produkty přes webové rozhraní, tj. skrze automatcký objednávkový
systém, odesláním vyplněného objednávkového formuláře.
2. POPIS PRODUKTŮ. Na webovém rozhraní je uveden podrobný popis nabízených produktů
včetně uvedení toho, co obsahují, komu jsou určeny, co Kupujícímu mohou přinést a v jakém
formátu je poskytovány, případně, zda jsou pro jejich efektvní používání a absolvování nutné
ještě nějaké další podmínky. Je zde i podrobný popis bonusů, které jsou k jednotlivým
produktům poskytnuty. Veškeré prezentace uvedené na webovém rozhraní jsou
informatvního charakteru. Jako Prodávající nejsem povinna uzavřít Kupní smlouvu ohledně
těchto produktů. Ustanovení § 1732 odst. 2. NOZ se nepoužije.
3. OBJEDNÁNÍ PRODUKTŮ. Pro objednání produktů přes webové rozhraní slouží
objednávkový formulář, kde jako Kupující vyplníte vaše jméno, příjmení nebo frmu, adresu,
email, telefonní číslo, u podnikatelů IČ, případně DIČ, a zvolíte způsob úhrady a vyberete
označením (zakliknutm) vybraný produkt nebo produkty.
Před odesláním objednávky vám je umožněno zkontrolovat a měnit údaje vložené do
objednávkového formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalost.
Objednávku odešlete kliknutm na tlačítko „Objednat“.
O obdržení objednávky vás budu informovat mailem zaslaným na vaši elektronickou adresu,
kterou jste zadali v objednávce. Informace o obdržení objednávky je zasílána automatcky.
Není-li v potvrzení uvedeno, že objednávku přijímám, zašlu vám informaci o přijet
objednávky v následném mailu. Do okamžiku, než je vám doručeno potvrzení o přijet vaší
objednávky, je možné telefonicky nebo mailem (na adresu uvedenou v čl. II. VOP)
objednávku zrušit. Doručením potvrzení o přijet objednávky na vaši elektronickou adresu
uvedenou v objednávce je Kupní smlouva uzavřena.
V pochybnostech vás mohu kontaktovat za účelem ověření pravost objednávky a nepodaří-li
se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou
objednávkou se nadále nezabývám.
4. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce. Smlouva se uzavírá v elektronické podobě, tvoří
ji vaše objednávka, její přijet z mé strany a tyto VOP. Smlouvu archivuji v elektronické
podobě, není přístupná.

IV.Cena produktů a platba

1. CENA PRODUKTŮ. N webovém rozhraní je vždy uvedena i aktuálně platná cena
jednotlivých produktů. Cena je platná po celou dobu, kdy je na webovém rozhraní uvedena.
Pokud je uvedena akční cena, je spolu s tm uvedeno i za jakých podmínek a do jaké doby
akční cena plat. Vzhledem k charakteru produktů nevznikají žádné náklady na dopravu a ani
další náklady spojené s jeho dodáním. Kalkulovaná cena uvedená v souhrnu objednávky (tj.
předtm než kliknete na tlačítko „Objednat“) je proto již konečnou cenou.
2. Sjednanou kupní cenou je cena uvedená u produktu v okamžiku odeslání vaší objednávky
(uvedená v odeslaném objednávkovém formuláři). Pokud by došlo ke zjevné chybě při
uvedení ceny na webovém rozhraní (tm je myšlen především překlep, chyba při zadávání
ceny) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Kupní smlouvy, pak nejsem povinna vám za
takovou zjevně chybnou cenu produkt dodat, a to ani v případě, že došlo k automatckému
potvrzení o přijet objednávky. V případě, že by již došlo z vaší strany i k úhradě této zjevně
chybné ceny, jsem oprávněna od Kupní smlouvy odstoupit. Dojde-li ke změně kupní ceny
v době mezi odesláním vaší objednávky a jejím potvrzením z mé strany, plat kupní cena
platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě.
3. Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsem povinna vám produkty dodat až po
úplném zaplacení sjednané kupní ceny.
4. ZPŮSOB PLATBY. Kupní cenu je možné uhradit následujícími způsoby:

-Bezhotovostně bankovním převodem na můj účet (platba trvá většinou 1 – 2 pracovní dny):
pokyny k platbě, v podobě zálohové faktury, obdržíte v mailu potvrzujícím přijet objednávky.
Při platbě, prosím, nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba
rychle spárována a produkt co nejdříve dodán.
- Bezhotovostně platebními kartami VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro (platba se
provede ihned).
- Online bankovním převodem (platba se provede ihned).
Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnost GOPAYs.r.o., která poskytuje
zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a onlinebankovních převodů. Čísla
platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickémubankovnictví zadáváte pomocí
zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnost GOPAY s.r.o.
Případné další způsoby platby budou uvedeny na webovém rozhraní nebo mohou být mezi
námi výslovně dohodnuty. Kupní cena se hradí v korunách českých. V případě objednávek ze
zahraničí se kupní cena hradí v Eurech.
5. SPLATNOST KUPNÍ CENY.
V případě bezhotovostního převodu je kupní cena splatná do 10 dnů od potvrzení přijet
objednávky. Datum splatnost je uvedené v pokynech k platbě, v zálohové faktuře. Kupní
cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na můj bankovní účet.
Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije.
E-book ani on-line kurzy není možné hradit formou splátkového kalendáře.

V. Dodací podmínky

1. ZPŮSOB DODÁNÍ Při koupi e-booku bude digitální obsah ve formátu pdf nebo obdobném
dodán po zaplacení kupní ceny na e-mail jako příloha e-mailové zprávy nebo zasláním
odkazu, na kterém je obsah možno stáhnout či otevřít. Při koupi on-line kurzu vám po
uhrazení ceny bude vytvořen uživatelský účet na webovém rozhraní a budou vygenerovány a
na elektronickou adresu uvedenou v objednávce zaslány přístupové údaje k vašemu
uživatelskému účtu (podmínky užívání jsou uvedeny v čl. VI těchto VOP). V případě, že je pro
všechny přihlášené kurz otevírán ve stejný den, obdržíte po zaplacení přístupové údaje
v předem ohlášený den. Po přihlášení s využitm přístupových údajů vám bude digitální
obsah (on-line kurz) dodán zpřístupněním členské sekce. Je-li to s ohledem na návaznost
obsahu efektvní, budou vám jednotlivé lekce zpřístupňovány postupně, dle harmonogramu
uvedeného na „nástěnce“ členské sekce on-line kurzu.
2. DODACÍ LHŮTA. E-book a on-line kurz bude dodán do 3 pracovních dnů poté, kdy bude
platba připsána na můj bankovní účet.
3. Po dodání e-booku si prosím co nejdříve zkontrolujte funkčnost a dostupnost obsahu a
zjistte-li nedostatky nebo vady, kontaktujte mě prosím, abych mohla provést nápravu.
Podrobnost jsou uvedeny v čl. VIII těchto VOP.
4. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnost, abyste měli k dispozici hardwarové a
softwarové vybavení umožňující zejména otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu pdf
(podrobnost obsahuje čl. VI. VOP).

VI. Údaje o funkčnost digitálního obsahu a jeho součinnost s hardwarem a
softwarem a ochrana autorských práv

1. Digitální obsah zasíláme pouze vám, jako Kupujícímu, na vaši elektronickou adresu,
případně zpřístupněním adresy webové stránky, kde je obsah umístěn. Digitální obsah
vyžaduje k plné funkčnost, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení
umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu .doc a pdf. K přehrání obsahu v online
kurzu ve členské sekci je nutné se přihlásit do vašeho uživatelského účtu zadáním
přístupových údajů. Obsah přehrajete s pomocí internetového prohlížeče podporující audio
přehrávání. Software musí obsahovat obvyklé zvukové kodeky. Pro on-line přehrávání
obsahu je nezbytné, abyste byli připojeni k sít internet s dostatečnou rychlost připojení.
Dále je nutné, aby váš hardware umožňoval zvukový výstup. Neodpovídám za nedostupnost
obsahu v případě nefunkčnost či pomalé rychlost vašeho internetového připojení. Může se
stát, že je obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků
serveru. Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.
2. Produkty jsou vytvořeny s využitm mých znalost a zkušenost a roků praxe. Jedná se o
návody a doporučení a záleží jen na vás, jak je v praxi použijete a jakou péči a úsilí budete
věnovat uvádění těchto informací do praxe. Proto nemohu odpovídat za to, jakých
konkrétních výsledků na základě produktů sami dosáhnete. Produkty nenahrazují osobní
konzultaci. Digitální obsah je chráněn autorským právem a není možné jej bez mého
předchozího výslovného písemného souhlasu dále šířit nebo umožnit jeho užit dalším
osobám. Porušení autorských práv je postžitelné nejen podle autorského zákona, ale může
jít i o trestný čin.
3. UŽIVATELSKÝ ÚČET. Po zakoupení on-line kurzu obdržíte po úhradě ceny přístupové údaje
k přihlášení do vašeho uživatelského účtu, tak jak je uvedeno v část o dodacích podmínkách
(čl. V. VOP). Zavazujete se dodržovat mlčenlivost o přístupových údajích a neumožnit jejich
použit třetm osobám. Jako Kupující se rovněž zavazujete udržovat vaše údaje uvedené
v uživatelském účtu aktuální a pravdivé. V případě závažného porušení vašich povinnost
vyplývajících ze Smlouvy nebo těchto VOP jsem oprávněna vám uživatelský účet
znepřístupnit či zrušit. Rovněž tak v případě porušení vašich povinnost týkajících se ochrany
autorských práv.

VII. Odstoupení od kupní smlouvy

1. Ze zákona může spotřebitel od smlouvy uzavřené distančním způsobem zpravidla
odstoupit bez udání důvodů ve 14denní lhůtě od uzavření kupní smlouvy. V takovém
případě mě prosím o uplatnění garance spokojenost informujte elektronicky na
napis@veronikamasinova.cz nebo písemně na adresu uvedenou v úvodu těchto VOP.
V informaci uveďte, že využíváte právo ve 14denní lhůtě odstoupit od Kupní smlouvy v rámci
garance spokojenost a přiložte prosím pokud možno i doklad o koupi produktu nebo sdělte
aspoň datum nákupu, vaše identfkační údaje a údaj o tom, jaký produkt jste zakoupili.
Odstoupit (využit garanci spokojenost) lze jednoduše i vyplněním formuláře, který naleznete
zde. V případě použit vzorového formuláře vám bez zbytečného odkladu potvrdím jeho
přijet. Odstoupení nemusíte nijak odůvodňovat.
2. Uplatnění garance spokojenost formou podle předchozího odstavce ve 14 denní lhůtě
znamená, že musí být odstoupení od Kupní smlouvy odesláno mailem na
napis@veronikamasinova.cz nebo odesláno poštou na moji adresu uvedenou v čl. II. odst. 1
VOP.
3. Jako Kupující můžete od Kupní smlouvy odstoupit i v dalších případech stanovených
zákonem nebo Kupní smlouvou a VOP, zejména v případě vadného plnění (článek VIII. VOP).
Jako Prodávající jsem oprávněna od Kupní smlouvy odstoupit v případě podstatného
porušení vašich povinnost z Kupní smlouvy, zejména v případě, kdy by došlo
k neoprávněným zásahům do webového rozhraní, porušení autorských práv a v dalších
případech stanovených zákonem. Pokud by ze strany Kupujícího nedošlo k úhradě kupní
ceny ani ve lhůtě 10 dní po splatnost, Kupní smlouva se uplynutm této lhůty ruší. V případě
odstoupení od smlouvy jsem oprávněna vám okamžitě zrušit přístup do členské sekce.
4. Je-li Vám společně s produktem poskytnut dárek, bonus, je darovací smlouva mezi námi
uzavřená s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Kupní smlouvy z vaší strany
bez uvedení důvodů, pozbývá darovací smlouva účinnost a jste povinni mi poskytnutý dárek
nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vrátt. Veškeré dárky a bonusy jsou zasílány
či zpřístupněny až po úhradě kupní ceny, není-li na webovém rozhraní uvedeno, že jsou
posílány až po uplynut lhůty garance spokojenost.
5. Je-li předmětem kupní smlouvy dodání digitálního obsahu, klient uděluje výslovný souhlas,
aby mu byl digitální obsah dodán před uplynutm lhůty pro odstoupení od smlouvy a
současně bere na vědomí, že v tomto případě nemá právo na odstoupení od smlouvy (§
1837 písm. l NOZ).

VIII. Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád

1. Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právními předpisy, zejména
ustanoveními § 2099 až 2112 a § 2165 až 2174 NOZ.
2. Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 a § 2161 až 2164 NOZ.
3. Jako Prodávající vám odpovídám, že produkt při převzet nemá vady. Jste-li spotřebitelem,
pak v případě, že se vada projeví do 6 měsíců od převzet, má se za to, že produkt byl vadný
již při převzet. Jste-li spotřebitelem, odpovídám i za to, že se vady nevyskytnou v záruční
době, která činí 24 měsíců od převzet produktu.
4. V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit nebo v případě opakovaného výskytu vady
nebo výskytu většího počtu vad máte právo požadovat výměnu produktu za nový anebo od
Kupní smlouvy odstoupit. V případě, že neodstoupíte od smlouvy nebo neuplatníte právo na
dodání nového produktu bez vad, můžete požadovat přiměřenou slevu. Přiměřenou slevu
můžete žádat i v případě, že bych nebyla schopna vám nový produkt bez vad dodat, stejně
tak i v případě, že bych nezjednala nápravu v přiměřené době nebo že by vám zjednání
nápravy působilo značné obtže. Vzhledem k charakteru produktu přichází v úvahu jako vada
nedostupnost část obsahu, popřípadě chybějící nebo nečitelná část.
5. Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud byste před převzetm produktu věděli, že
produkt má vadu, anebo byste vadu sami způsobili. Záruka a nároky z odpovědnost za vady
se nevztahují na vady způsobené nesprávným užíváním nebo uložením produktu.
6. Pokud vám nebyl produkt (resp. u online kurzu přístupové údaje) dodán v dodací lhůtě,
prosím, zkontrolujte nejprve složky „hromadná pošta“ nebo spam. Pokud ani tam produkt
(přístupové údaje) nenaleznete, uplatněte reklamaci dle následujícího odstavce.
7. Reklamaci u mě uplatněte bez zbytečného odkladu po zjištění vad. Reklamaci můžete
uplatnit mailem na elektronickou adresu napis@veronikamasinova.cz nebo zaslat písemně
na adresu uvedenou v čl. II VOP. Uvítám, pokud k reklamaci přiložíte i fakturu či jiný doklad
o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. Reklamaci vyřídím bez
zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně nedohodneme jinak. O
uplatnění a vyřízení reklamace vám poskytnu písemné potvrzení, jste-li spotřebitel.

IX. Vyřizování stížnost, řešení spotřebitelských sporů

1. Máte-li k uzavřené Kupní smlouvě, jejímu plnění či mojí činnost nějakou stžnost,
kontaktujte mě prosím na adrese uvedené v čl. II. VOP nebo na elektronické adrese
napis@veronikamasinova.cz.
2. Podnikám na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný
živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká
obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro
ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátt se svými stžnostmi.
3. Pokud mezi mnou jako prodávajícím a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má
spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona
č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnost k
mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz
Spotřebitel může využít rovněž platormu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou
komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
4. Uvádím, že nejsem vázána žádnými kodexy chování (§ 1826 odst. 1 písm. e) NOZ).

X. Závěrečná ustanovení

1. Kupní smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinnost Prodávajícího a
Kupujícího ze smlouvy vyplývající.
2. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem, který naleznete na
webovém rozhraní.
3. Vezměte prosím na vědomí, že jsem oprávněna tyto VOP jednostranně měnit, pro
Kupujícího však vždy plat text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání
objednávky.
4. Tyto VOP jsou účinné od 18.3.2018.